Informācija par apdraudējumiem

worm.phorpiex

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar phorpiex datorvīrusu. Šis vīruss ir klasificējams kā "tārpveida" un meklē iespējas, kā izplatīties tālāk uz citām iekārtām, kas pieslēgtas tīklam. Šis vīruss var lejupielādēt arī citas kaitnieciskas programmas, piemēram, kriptovalūtu vīrusu, kurš izmantos jūsu iekārtas resursus, lai ģenerētu jeb "ražotu" kriptovalūtu. Par to varētu liecināt acīmredzami lēnāka iekārtas darbība un uzkaršana.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with phorpiex computer virus. This virus is classified as "worm-like" and is looking for ways to spread to other devices on the network. This virus can also download other malicious programs, such as a cryptocurrency virus, which will use your device's resources to generate or "produce" cryptocurrency. This could be evidenced by the obvious slower performance and heating up of the device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.